• 100% Privacy waarborg
  • Persoonlijke advies
  • ISO-gecertificeerd lab
  • Eenvoudig zelf afnemen
  • Assistentie & Support

Deze disclaimer is van toepassing op alle mail die wordt verzonden door of namens Mijnlabtest.nl

Nederlands

Dit bericht  met eventuele bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde(n). Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de juiste geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht met de eventuele bijlage(n) te vernietigen en/of te verwijderen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet aan derden ter beschikking te stellen of onder derden te verspreiden.  Tevens verzoeken wij u de afzender op de hoogte te stellen dat u niet de juiste geadresseerde bent.

Mijnlabtest.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail af. Dat geldt ook voor de mogelijke gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze informatie. Mijnlabtest.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

De inhoud van een bijlage bij dit bericht kan een virus bevatten dat uw computersysteem mogelijk kan beschadigen. Wij hebben maatregelen genomen om dat risico te verkleinen. Aansprakelijkheid voor beschadiging door een virus sluiten wij uitdrukkelijk uit. U dient zelf de bijlage, voordat u deze opent, te controleren op de aanwezigheid van virussen.

English

This message and any attachment (s) are for the intended recipient (s) exclusively. This message may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please destroy this message and any attachment (s) without taking notice of the contents and do not to use, copy, or distribute the content to any third parties. We also request you to notify the sender know that you are not the right addressee.

Mijnlabtest.nl rejects any liability for the content of this email. This also applies to the possible consequences of actions taken on the basis of this information. Mijnlabtest.nl does not guarantee the correct and complete transmission of the contents of an e-mail, nor for any delay in its receipt.

The content of an attachment to this message may contain a virus that could possibly  damage your computer. We have taken steps to reduce that risk. Liability for damage caused by a virus are explicitly excluded. You need the attachment before you open it, check for viruses.

  • Vraag informatiepakket aan

    Vraag hier uw informatiepakket aan.

    * Alleen voor artsen en therapeuten.